Kontakt BHP

Kontakt BHP

tel. kom. 607 403 005

tel. kom. 721 910 920

kontakt-bhp@hfcd.pl

Użytkowanie środków ochrony układu oddechowego – podstawowe pojęcia

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie – NDS jest  wartością średnią ważoną stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie Pracy oraz pracy przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno wywoływać ujemnych zmian w jego stanie zdrowia, a także  w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe - NDSCh  - wartość średnia stężenia, które nie powinno wywoływać ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika podczas występowania w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina.

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe – NDSP - wartość stężenia, które ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być przekroczona w żadnym momencie w środowisku pracy.

Wskaźnik ochrony – przedstawia  ilość zmniejszających się zanieczyszczeń powietrza po przejściu przez sprzęt oczyszczający, np. maskę z pochłaniaczem. Wskaźnik ochrony bierze pod uwagę dostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza maski na skutek penetracji w filtrze lub pochłaniaczu oraz na skutek nieszczelności przylegania maski. Wskaźnik ochrony może być nominalny (NPF) lub spodziewany APF). Wyróżnia się:

NPF - nominalny wskaźnik ochrony (Nominal Protection Factor) - poziom ochrony gwarantowany przez sprzęt ochrony dróg oddechowych wytworzony z pomiarów wykonywanych w laboratorium.

APF - wskaźnik ochrony spodziewany (Assigned Protection Factor) - to stan ochrony układu oddechowego w miejscu pracy, który rzeczywiście może zostać osiągnięty przez odpowiednio wyszkolonych i nadzorowanych pracowników. Stan ten w rzeczywistym miejscu pracy często jest znacznie niższy niż zmierzony w symulowanych warunkach laboratoryjnych. Przy wyborze sprzętu oczyszczającego powinno kierować się wartościami APF.